Služby

Provádíme veškeré geodetické práce.

ÚOZI ověřuje výsledky geodetických prací v oblasti projektových a stavebních prací i v oblasti katastru nemovitostí.

Práce v rámci katastru nemovitostí

geometrické plány pro zápis do KN

      -zaměření budov pro následnou kolaudaci

      -rozdělení pozemku

      -vyznačení průběhu věcného břemene

      -průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku na základě souhlasného prohlášení 

 

vytyčení průběhu vlastnické hranice v terénu

 

konzultace v rámci katastru nemovitostí provádíme zdarma

 

Práce odpovědného geodeta na stavbách

výškopisný a polohopisný plán jako podklad pro projekt

vytyčení stavby dle projektu před zahájením stavební činnosti

zaměření skutečného provedení stavby

 

Inženýrské sítě

zaměření polohopisu pro tvorbu projektu

vytyčení průběhu inženýrské sítě podle projektu

zaměření skutečného provedení inženýrské sítě

vyhotovení dokumentace pro správce sítí dle platných norem