Práce v rámci katastru nemovitostí

Geometrický plán

Geometrický plán je neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

 

Při vyhotovení geometrických plánů vycházíme z platných právních předpisů a českých státních norem.

geometrický plán se vyhotovuje pro:

    -rozdělení pozemku

    -změnu hranice pozemku

    -vyznačení budovy a vodního díla nebo změnu jejich obvodu v katastru

    -doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem

    -opravu geometrického a polohového určení nemovitosti

    -průběh vytyčeného nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

    -vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

 

Vytyčení průběhu vlastnické hranice v terénu

Vytyčení průběhu vlastnické hranice je "přenesení" platného stavu katastrální mapy do terénu.

Při vytyčování průběhu vlastnické hranice v terénu  vycházíme z podkladů poskytnutých příslušných katastrálním úřadem. Jsou to:

-měřické náčrty, které byly v dané lokalitě vyhotoveny 

-dochované polní náčrty 

-aktuálně platné katastrální mapy

Před vytyčením je nutné téměř vždy provést předběžné měření v terénu.  

 

 

Informační leták o zpřesnění geometrického a polohového určení hranic pozemku, vydaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) je možno stáhnout zde.

 

 

Jak postupovat při objednání

Pokud máte zájem o vyhotovení geometrického plánu nebo vytyčení hranice, vybavte se snímkem mapy dané lokality, nebo alespoň číslem dotčených parcel a u nás se vám dostane bezplatné konzultace s vysvětlením, jak vše bude probíhat, včetně předběžné cenové kalkulace a potřebné doby k vyhotovení. 

Po dohodě na místě sepíšeme závaznou objednávku.

 

 

 

 

Fakturační jednotkou je obvykle každých započatých 100m nově určené (nebo vytyčené) hranice.