Práce odpovědného geodeta na stavbách

Vyhotovujeme výškopisné a polohopisné zaměření potřebné pro vytvoření projektu stavby.  Výsledný plán vyhotovujeme jak v analogové, tak v digitální formě v potřebném měřítku. Vše podle žádosti a potřeb objednavatele.

 

Provádíme vytyčení stavby dle projektu před zahájením stavební činnosti, včetně veškeré nutné přípravy. Samozřejmostí je vytyčovací protokol, který by měl být součástí dokumentace ke kolaudaci stavby.

 

K vytyčení staveb je nutný podklad (vytyčovací výkres!) od projektanta.

 

Provádíme zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci formou geometrického plánu popřípadě pro stavby, které se nezobrazují do KN geometrickým náčrtem.